Cobra spray na osy a sršne insekticíd 400ml

  • Novinka
Cobra spray na osy a sršne insekticíd 400ml

SUPER COBRA INSECTICIDE PROTI OSÁM Pred použitím a počas používania aerosól dobre pretrepte. Priame použitie: aplikujte sprejom(stlačením) 8s v miestnosti s plochou 12m2/30m3. Rozprašujte vo vzdialenosti 20 cm od ošetrovaných povrchov. Nie je vhodný na ničenie hniezd. Striekajte vo vzdialenosti najmenej 1 meter od stien a iných povrchov. Neaplikujte na povrchy vystavené slnku alebo vetru. Nestriekajte na ľudí a zvieratá. Pred postrekom zakryte alebo odstráňte potraviny, riad, akváriá, teráriá a klietky; vypnite čerpadlá v akváriách. Po postriekaní opustite miestnosť. Nechajte pôsobiť 10min, aby sa prejavil účinok, potom dôkladne vyvetrajte. Nebezpečenstvo. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Nevdychujte aerosóly. Zozbierajte uniknutý produkt. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi likvidácie domového odpadu. Inhalácia: Vyveďte na čerstvý vzduch. Kontakt s Pokožkou: Opláchnite pokožku dôkladne vodou. Požitie: Dôkladne vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc. Účinné látky: 1R-trans fenotrin (CAS 26046-85-5) 255 mg/Kg, (1,3-dioxo1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-izoindol-2-yl)metyl-(1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop1-enyl)cyklopropánkarboxylát (d-tetrametrín) (CAS 1166-46-7) 318 mg/Kg. Aerosólový rozprašovač- PT18 insekticídy. Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.:+421 254 774 166. Distribútor: McBride spol. s.r.o., V olšinách 75/2300, Praha 10, 100 97, tel.: +420 281 002 274. Registračné číslo: bio/3950/D/23/CCHLP. UFI: F4H0-D085-200Y-HCM9. BIOCÍD!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.

Dostupnosť: skladom

Značka: Cobra

EAN: 3179630012534

V balení: 12 ks

DPD

Utorok, 23.04.2024

2,39 € s DPH

SUPER COBRA INSECTICIDE PROTI OSÁM Pred použitím a počas používania aerosól dobre pretrepte. Priame použitie: aplikujte sprejom(stlačením) 8s v miestnosti s plochou 12m2/30m3. Rozprašujte vo vzdialenosti 20 cm od ošetrovaných povrchov. Nie je vhodný na ničenie hniezd. Striekajte vo vzdialenosti najmenej 1 meter od stien a iných povrchov. Neaplikujte na povrchy vystavené slnku alebo vetru. Nestriekajte na ľudí a zvieratá. Pred postrekom zakryte alebo odstráňte potraviny, riad, akváriá, teráriá a klietky; vypnite čerpadlá v akváriách. Po postriekaní opustite miestnosť. Nechajte pôsobiť 10min, aby sa prejavil účinok, potom dôkladne vyvetrajte. Nebezpečenstvo. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Nevdychujte aerosóly. Zozbierajte uniknutý produkt. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi likvidácie domového odpadu. Inhalácia: Vyveďte na čerstvý vzduch. Kontakt s Pokožkou: Opláchnite pokožku dôkladne vodou. Požitie: Dôkladne vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc. Účinné látky: 1R-trans fenotrin (CAS 26046-85-5) 255 mg/Kg, (1,3-dioxo1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-izoindol-2-yl)metyl-(1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop1-enyl)cyklopropánkarboxylát (d-tetrametrín) (CAS 1166-46-7) 318 mg/Kg. Aerosólový rozprašovač- PT18 insekticídy. Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.:+421 254 774 166. Distribútor: McBride spol. s.r.o., V olšinách 75/2300, Praha 10, 100 97, tel.: +420 281 002 274. Registračné číslo: bio/3950/D/23/CCHLP. UFI: F4H0-D085-200Y-HCM9. BIOCÍD!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.

Súvisiace produkty

Odporúčané produkty