Fixinela 5l na hrdzu a vodný kameň

Fixinela na hrdzu a vodný kameň je kyslý čistiaci prostriedok na WC misy, vane, umývadlá, obkladačky, batérie. Odstraňuje hrdzu, vodný kameň a ostatné usadeniny. Upozornenie: Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte návod na použitie. Prípravok nie je vhodný na čistenie hliníkových povrchov. Nepoužívajte spoločne s prípravkami obsahujúcimi aktívny chlór. Nepoužívajte spoločne s alkalickými látkami a zmesami. Návod na použitie: Prípravok nastriekajte na znečistené miesto, nechajte pôsobiť podľa intenzity znečistenia a opláchnite vodou. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Bezpečnostné upozornenie: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P264 Po manipulácii si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom. P280 Noste ochranné rukavice aj ochranné okuliare. Prvá pomoc: P301+P312 PO POŽITÁ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTREM. (Tel.č. 02/54774166) alebo lekára. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť. Pokyny na zneškodnenie: P501 Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zloženie: 5-15% kyselina fosforečná, menej ako 5% aniónový tenzid, farbivo. Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby. Nepoužívajte na vane s poškodenou glazúrou.

Dostupnosť: skladom

EAN: 8585003911949

V balení: 1 ks

DPD

Utorok, 23.04.2024

12,59 € s DPH

Fixinela na hrdzu a vodný kameň je kyslý čistiaci prostriedok na WC misy, vane, umývadlá, obkladačky, batérie. Odstraňuje hrdzu, vodný kameň a ostatné usadeniny. Upozornenie: Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte návod na použitie. Prípravok nie je vhodný na čistenie hliníkových povrchov. Nepoužívajte spoločne s prípravkami obsahujúcimi aktívny chlór. Nepoužívajte spoločne s alkalickými látkami a zmesami. Návod na použitie: Prípravok nastriekajte na znečistené miesto, nechajte pôsobiť podľa intenzity znečistenia a opláchnite vodou. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Bezpečnostné upozornenie: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P264 Po manipulácii si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom. P280 Noste ochranné rukavice aj ochranné okuliare. Prvá pomoc: P301+P312 PO POŽITÁ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTREM. (Tel.č. 02/54774166) alebo lekára. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť. Pokyny na zneškodnenie: P501 Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zloženie: 5-15% kyselina fosforečná, menej ako 5% aniónový tenzid, farbivo. Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby. Nepoužívajte na vane s poškodenou glazúrou.

Súvisiace produkty

Fixinela 500ml na hrdzu a vodný kameň
  • Odporúčané
Pulirapid 500ml s octom

Pulirapid 500ml s octom

skladom

2,49 € s DPH

Pulirapid 750ml na hrdzu a vodný kameň
  • Novinka
Pulirapid 500ml Classic

Pulirapid 500ml Classic

skladom

2,49 € s DPH

Pulirapid 750ml s octom

Pulirapid 750ml s octom

skladom

2,99 € s DPH

Naposledy pozerané produkty