Grilpur na trúby a krby 500ml s rozprašovačom

Špeciálny čistiaci prostriedok na odstraňovanie organických pripálenín (tukov a pokrmov) z rúr na pečenie a grilov. Odstraňuje mastnotu. Uvoľňuje pripáleniny. Upozornenie: Pred použitím prípravku si prečítajte návod na použitie. Pred použitím prípravok treba pretrepať. Prípravok nepoužívajte na rozpálený povrch a na čistenie hliníkových povrchov. Nepoužívajte spoločne s prípravkami obsahujúcimi kyselinu. Návod na použitie: Prípravok nastriekajte na znečistené miesto, rovnomerne rozotrite, nechajte pôsobiť 20 minút (pri silnejšom znečistení dlhšie) a nakoniec dôkladne umyte vodou. Obsahuje: nátrium-2-etylhexylsulfát; 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N, N-(C8 – C18 a C18 – nenasýtené acyl) deriváty, hydroxidy, soli; tetranátrium-etyléndiaminotetraacetát. Upozornenie: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Bezpečnostné upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. Prvá pomoc: Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Pri zdravotných problémoch, volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. Pokyny na zneškodnenie: Zneškodnite obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zloženie: menej ako 5% hydroxid sodný, menej ako 5% aniónový tenzid, menej ako 5% amfoterický tenzid, menej ako 5% Na4EDTA, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

Dostupnosť: skladom

Značka: Grilpur

EAN: 8585003912250

V balení: 10 ks

DPD

Utorok, 05.12.2023

3,39 € s DPH

Špeciálny čistiaci prostriedok na odstraňovanie organických pripálenín (tukov a pokrmov) z rúr na pečenie a grilov. Odstraňuje mastnotu. Uvoľňuje pripáleniny. Upozornenie: Pred použitím prípravku si prečítajte návod na použitie. Pred použitím prípravok treba pretrepať. Prípravok nepoužívajte na rozpálený povrch a na čistenie hliníkových povrchov. Nepoužívajte spoločne s prípravkami obsahujúcimi kyselinu. Návod na použitie: Prípravok nastriekajte na znečistené miesto, rovnomerne rozotrite, nechajte pôsobiť 20 minút (pri silnejšom znečistení dlhšie) a nakoniec dôkladne umyte vodou. Obsahuje: nátrium-2-etylhexylsulfát; 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N, N-(C8 – C18 a C18 – nenasýtené acyl) deriváty, hydroxidy, soli; tetranátrium-etyléndiaminotetraacetát. Upozornenie: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Bezpečnostné upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. Prvá pomoc: Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Pri zdravotných problémoch, volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. Pokyny na zneškodnenie: Zneškodnite obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zloženie: menej ako 5% hydroxid sodný, menej ako 5% aniónový tenzid, menej ako 5% amfoterický tenzid, menej ako 5% Na4EDTA, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

Súvisiace produkty

Odporúčané produkty